Návrh na vklad práva do katastru nemovitostíNávrh na vklad do katastru nemovitostí je formální záležitost, která doprovází každý převod nemovitosti. Je to záležitost, kterou podle vzoru zvládne snad každý. Návrh podává kterákoli ze zúčastněných stran na příslušném Katastrálním úřadě. Úřední dny jsou nyní pondělí a středa.

Podpisy na návrhu nemusí být notářsky ověřené. Ověřené podpisy jsou na kupní smlouvě a to plně postačí. Nesmíme však zapomenout, tzv. nabývací tituly ověřené být musí i když je jasné, že úplně stejné listiny sloužily jako podklady pro předchozí návrh a nutně tedy musí být v archívu příslušného Katastrálního úřadu. Kolek pro podání návrhu má nyní hodnotu 500,- Kč.


Vzor návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí

Katastrální úřad
Písek

V Bernarticích dne 2.5. 2000

Věc: Návrh na vklad práva k nemovitosti

 

Podle ustanovení § 4 zákona č. 265 / 1992 Sb., ve znění zákona č. 90 / 1996 Sb., předkládáme návrh na vklad vlastnického práva k nemovitostem na základě přiložené kupní smlouvy ze dne 28.dubna 2000.

Účastníky smlouvy jsou:

Manželé Jan Kolomazník (r. č. 630704/7648) a Irena Kolomazníková (r. č. 656011/4878), oba trvale bytem v Nemějicích 28, PSČ 342 57, dále jen jako budoucí kupující

a

Dalibor Kuře (r.č. 450209/019), bytem v Bernarticích, ul. Jiráskova 151, dále jen jako budoucí prodávající

Předmětem smlouvy je dům čp. 64 , stojící na poz. parc. č. 414 včetně pozemku parc. č. 414 (zastavěná plocha), garáž na poz. parc. č. 415/1 včetně pozemku parc. č. 415/1 (zastavěná plocha) a pozemku parc. č. 415/2 (zahrada) vše v obci a katastrálním území Bernartice.

Tyto nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 165 pro obec Bernartice, katastrální území Bernartice , v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu v Písku.

Přílohy:

  1. Kupní smlouva ze dne 28.5. 2000
    (1x originál s ověřenými podpisy + 5x originál)
  2. Rozhodnutí o dědictví z 30. 11. 1985 ( D 164/85 ) a usnesení Okresního soudu v Písku ve věci projednání dědictví ze dne 27.1 2000 ( D 034/00 - 17 ).
  3. V kolkových známkách 500,- Kč

 

 

 

 

 

 

.......................................................................            .......................................................................
  převodce (prodávající)
.......................................................................  
nabyvatel (kupující)  

 

 

 

 

 

 

 


diam Úvod | Cena | Odhad | Kupující | Půjčka | Výpis | Smlouva | Návrh | Daň | Odkazy diam
Další činnosti autora:
Sluneční fotobanka | Historická literatura | Historické povídky| Pohádky pro děti i dospělé | Masáže Hradec Králové | Kraniosakrální terapie
Řeka Labe - fotografie | Řeka Morava - fotografie | Hradec Králové - fotografie | Fotografie přírody | Masáže šíje
Poslední aktualizace: 1.I. 2014   © 2000 - 2015 Václav Černý (e-mail)